Tillgänglighetsskyltar

Cirka 20% av den svenska befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Skyltar som ökar tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning är ett sätt att åtgärda enkelt avhjälpta hinder (E.A.H.) i offentliga miljöer.
Enligt lagen om Enkelt Avhjälpta Hinder Kap. 17 § 21 PBL ”HIN 2” kan man utläsa att det finns lagkrav som gör en fastighetsägare skyldig att på rimligt sätt avhjälpa hinder och tillgänglighetsanpassa offentliga lokaler.
”Alla enkelt avhjälpta hinder ska avverkas, så snart det inte är orimligt med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren”

Våra taktila skyltar med brailleskrift har standardiserade och lätt igenkännbara symboler/pictogram. Såväl pictogram som text och brailleskrift är taktilt, hörnen rundade och sidorna fasade. Levereras antingen med tejpad baksida eller med fyra hål.