Concil symbol vit


ADR-etiketter

ADR-etiketter

Farligt gods måste enligt gällande regelverk ADR-S 2021 märkas på ett korrekt sätt, med vad som
kallas för ADR-ettiketter. ADR-S är den svenska versionen av det regelverk som hela EU följer som
ges ut av Myndigheten för samhällskydd och beredskap. ADR står för European Agreement
Conserning the International Carriage of Dangerous Goods by Road.
Stora mängder farligt gods kan innebära risker för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö när de
transporteras. För att minimera risken för olyckor i samband med transporterna måste kollin,
overpack, containrar, tankar, fordon och vagnar märkas med skyltar och etiketter som tillkännager
godsets miljö- och hälsofarliga karaktär och ger räddningstjänsten viktig information vid eventuella
tillbud.
Farliga gods delas in i olika klasser utifrån deras fysikaliska och kemiska egenskaper:
Klass 1-Explosiva ämnen och föremål
Klass 2 – Gaser
Klass 3 – Brandfarliga vätskor
Klass 4-Brandfarliga fasta ämnen
Klass 5-Oxiderande ämnen och organiska peroxider
Klass 6-Giftiga och smittfarliga ämnen
Klass 7-Radioaktiva ämnen
Klass 8 – Frätande ämnen
Klass 9- Övriga farliga ämnen och föremål
concil

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - 0.00 kr